Standardy i wytyczne

GOLD 2017 – racjonalne podejście do leczenia POChP z uwzględnieniem nowych badań klinicznych i modyfikacji GOLD 2018
08.10.2018
W ostatnim czasie pojawiły się możliwości podawania trzech substancji aktywnych w jednym inhalatorze.
Miejsce terapii LABA/LAMA w POChP według standardów GOLD 2018
10.08.2018
Holistyczne podejście do procesu diagnostycznego i terapeutycznego umożliwia coraz skuteczniejsze leczenie POChP.
Miejsce kombinacji wGKS/LABA w terapii POChP według standardów GOLD 2018
08.08.2018
Postępowanie z chorymi na POChP zakłada zasadniczo dwukierunkowe działanie: terapię zorientowaną na protekcję zaostrzeń i terapię zorientowaną na redukcję objawów.
Profilaktyka i leczenie zaostrzeń POChP według najnowszych zaleceń ERS/ATS
06.08.2018
Rekomendacje GOLD stwierdzają, że zaostrzenie POChP to nagłe nasilenie objawów choroby prowadzące do zmiany jej leczenia.
Najnowsze rekomendacje GOLD 2018 w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
03.08.2018
Zaktualizowana definicja POChP silniej niż poprzednio kładzie nacisk na objawy choroby oraz znaczenie w etiopatogenezie przewlekłego zapalenia przestrzeni pęcherzykowej.
Leczenie POChP Anno Domini 2018
08.06.2018
Zaprzestanie palenia jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na przebieg POChP.
Zapalenia płuc poza/szpitalne – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 2017
29.11.2017
Stosowanie antybiotyków zgodnie z wynikiem antybiogramu może zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych i rozwoju oporności na antybiotyki.
GOLD 2017 – badania kliniczne, zalecenia i praktyka lekarska
06.10.2017
Celem leczenia POChP pozostaje zmniejszenie ryzyka zaostrzenia i zgonu oraz poprawa tolerancji wysiłku fizycznego i jakości życia
POChP: standardy diagnostyki i leczenia – co nowego w GOLD 2017
10.08.2017
W GOLD 2017 modyfikacji uległa definicja przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w której zabrakło zapalenia jako mechanizmu powodującego uszkodzenie dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych.
Za i przeciw stosowaniu glikokortykosteroidów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
09.06.2016
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się słabo odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe spowodowanym nieprawidłową odpowiedzią zapalną płuc na inhalację szkodliwych pyłów lub gazów. Jest to najczęstsza przewlekła choroba układu oddechowego u dorosłych; według raportu Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) stanowiła szóstą przyczynę zgonów na świecie, przewiduje się, że w 2030 r. będzie zajmowała miejsce czwarte.
Postępowanie u chorych na zespół nakładania POChP/OBS
25.09.2015
1
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i obturacyjny bezdech senny (OBS) to dwie najczęściej występujące choroby przewlekłe układu oddechowego w populacji osób dorosłych. Chorzy na POChP mają zaburzenia w wymianie gazowej i wentylacji, które mogą być nasilone przez nieprawidłowy sen...
Zakażenia układu oddechowego u kobiet w ciąży
18.09.2015
Wśród kobiet w wieku rozrodczym rzadko zdarzają się ciężkie choroby układu oddechowego. Jednak podczas ciąży występują dolegliwości i objawy ze strony układu oddechowego, co wynika przede wszystkim z fizjologicznej adaptacji kobiet. W ciąży, a szczególnie podczas ostatniego trymestru, częściej dochodzi do zmniejszenia tolerancji wysiłku i występowania duszności...
Zasady postępowania w zakażeniach dolnych dróg oddechowych
16.09.2015
Zakażenia układu oddechowego są niezmiennie jedną z najczęstszych przyczyn porad lekarskich, ponieważ układ oddechowy jest najbardziej narażony na kontakt ze światem zewnętrznym. W warunkach fizjologicznych istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy florą bakteryjną kolonizującą drogi oddechowe a mechanizmami obronnymi organizmu...
Leczenie astmy wczesnodziecięcej. Kiedy i jak?
24.03.2015
Zasadniczym punktem wyjścia opisu objawów astmy oraz ustalenia zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego jest definicja choroby, która zmieniała się znacznie na przestrzeni ostatnich 50 lat. Współczesna definicja astmy, dotycząca pacjentów dorosłych, dzieci oraz młodzieży, została sformułowana w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przez zespół międzynarodowych ekspertów Global Initiative for Asthma...
Diagnostyka różnicowa astmy wczesnodziecięcej
20.03.2015
Zanim zacznie się rozważać rozpoznanie astmy u małego dziecka z nawrotami świszczącego oddechu, niezbędne jest wykluczenie przyczyn innych dolegliwości niż infekcje (świstów „nietypowych”). Zidentyfikowanie czynników ryzyka astmy u dziecka z objawami między infekcjami jest uzasadnieniem do przeprowadzenia próby terapii lekami przeciwastmatycznymi...
Diagnostyka pojedynczego guzka płuca – aktualne zalecenia
15.10.2014
1
Pojedynczy guzek płuca (solitary pulmonary nodule, SPN) to zmiana okrągła lub owalna, odgraniczona od otaczającego miąższu płucnego, o średnicy nie przekraczającej 30 mm, stwierdzona w badaniu obrazowym, jeśli jednocześnie nie wykazuje to badanie innych istotnych nieprawidłowości takich jak niedodma, zmiany zapalne, powiększenie węzłów chłonnych czy obecność płynu w opłucnej...
Badania wysiłkowe w śródmiąższowych chorobach płuc
14.10.2014
Śródmiąższowe choroby płuc (interstitial lung diseases, ILD) to grupa ponad 200 chorób, najczęściej o przebiegu podostrym lub przewlekłym. Mimo dużych różnic w obrazie radiologicznym większość ILD ma kilka wspólnych cech klinicznych – choroba zaczyna się dość często od pogorszenia tolerancji wysiłku, duszności wysiłkowej oraz kaszlu...
Choroby śródmiąższowe u dzieci poniżej 2. roku życia
10.10.2014
Choroby śródmiąższowe płuc wieku dziecięcego (children’s interstitial lung diseases, chILD) ze względu na często inną patogenezę i pierwotne umiejscowienie obserwowanych zmian (poza śródmiąższem) powinny być określane mianem rozsianych chorób układu oddechowego. Publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich lat, przyczyniły się do wprowadzenia wielu zmian w ich klasyfikacji, diagnostyce oraz leczeniu...
Postępowanie z chorym na gruźlicę w świetle obowiązujących standardów
15.02.2013
1
W 2011 r. w Polsce na gruźlicę zachorowało 8478 osób (współczynnik zapadalności wyniósł 22,2 osoby na 100 000 mieszkańców). U dzieci zapadalność jest niska i wynosi w przedziale wieku do 14 lat – 1,9 na 100 000. Wskaźniki epidemiologiczne określają nasz kraj jako region o średniej zachorowalności na gruźlicę...
Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci w świetle zaleceń ICON
13.02.2013
Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci jest od ponad dwóch dekad przedmiotem międzynarodowych uzgodnień, a w wielu krajach także lokalnych opracowań stanowiących próbę dostosowania zaleceń międzynarodowych do miejscowych uwarunkowań...