Artykuły

Krztusiec

Krztusiec

Krztusiec (dawniej koklusz) jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego, występującą wyłącznie u ludzi, której głównym objawem jest napadowy kaszel. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową...

Termoplastyka oskrzelowa w leczeniu astmy

Termoplastyka oskrzelowa w leczeniu astmy

Chociaż niezaprzeczalną podstawę leczenia astmy stanowi leczenie farmakologiczne, to jednak ograniczona możliwość farmakologicznego oddziaływania na niektóre procesy patofizjologiczne i zmiany strukturalne rozwijające się w przebiegu choroby skłania badaczy do poszukiwania także innych sposobów interwencji terapeutycznej. Przykładem procesu, który jak się dziś wydaje, nie poddaje się kontroli farmakologicznej jest przebudowa (remodeling) układu oddechowego...

Szczepienia i leczenie immunomodulacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Szczepienia i leczenie immunomodulacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Głównym zadaniem immunoterapii jest spowodowanie, by populacja limfocytów T rozpoznawała podawany antygen bakteryjny i w następstwie tego były wytwarzane przez limfocyty B swoiste przeciwciała. Żeby tak się stało swoista odpowiedź immunologiczna powinna być powtarzana, by została utrwalona w limfocytach T – jest to gwarancja przedłużonego efektu profilaktycznego...

Leki cholinolityczne w POChP i astmie w świetle badań klinicznych według EBM

Leki cholinolityczne w POChP i astmie w świetle badań klinicznych według EBM

Zgodnie z aktualną wiedzą zarówno astma, jak i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) są przewlekłymi chorobami zapalnymi. Proces zapalny w obu tych schorzeniach różni się, podobnie też skuteczność i znaczenie leków bronchodilatacyjnych, w tym leków cholinolitycznych. Ocena skuteczności leków bronchodilatacyjnych, porównanie różnych opcji terapeutycznych pozostaje tematem wielu badań, zwłaszcza wobec wprowadzonych w ostatnim okresie preparatów długo działających o działaniu cholinolitycznym...

Leki rozkurczowe w POChP i w astmie w świetle badań klinicznych

Leki rozkurczowe w POChP i w astmie w świetle badań klinicznych

Od wielu lat analizuje się skuteczność i bezpieczeństwo leczenia astmy i POChP lekami rozkurczowymi. Rozważa się zalety terapii pojedynczym lekiem lub kilkoma lekami, a także leków rozkurczowych w skojarzeniu z glikokortykosteroidami wziewnymi (wGKS). Do leków rozszerzających oskrzela należą: b2-mimetyki, leki przeciwcholinergiczne oraz metyloksantyny i inhibitory fosfodiesterazy 4 (PDE4)...

Miejsce nowej grupy leków przeciwzapalnych w POChP

Miejsce nowej grupy leków przeciwzapalnych w POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest wieloczynnikową przewlekłą chorobą zapalną. U większości pacjentów stwierdza się nieodwracalną obturację oskrzeli, która prowadzi do postępującego obniżenia wartości FEV1 i w konsekwencji często do niewydolności oddechowej i niewydolności serca ...

Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce i na świecie

Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce i na świecie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to nie tylko olbrzymi problem zdrowotny, ale także obciążenie finansowe dla budżetu każdego kraju (1-6). Porównanie tych obciążeń jest trudne ze względu, między innymi, na zróżnicowane systemy opieki zdrowotnej, uwarunkowania ekonomiczne oraz wysokość nakładów na ochronę zdrowia. W tej sytuacji niezbędna jest realna, ekonomiczna ocena tej choroby w każdym kraju. Pomiary kosztów choroby (burden-of-illness studies) należy odróżniać od analiz farmakoekonomicznych, takich jak analiza efektywności kosztów (cost-effectivenness analyses) lub użyteczności kosztów (cost-utility). Te ostatnie znajdują zastosowanie w ocenie nowych terapii i procedur.

Organizacja opieki zdrowotnej u chorych na ciężkie postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Organizacja opieki zdrowotnej u chorych na ciężkie postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest postępującym zapalnym schorzeniem dróg oddechowych z towarzyszącymi zmianami ogólnoustrojowymi . W większości rozwiniętych krajów świata liczba zachorowań na POChP wzrasta, co prowadzi do konieczności zwiększania nakładów finansowych na to schorzenie. Ponad 50% ogółu kosztów przeznacza się na leczenie zaawansowanych postaci POChP.

Rehabilitacja - najskuteczniejsza metoda leczenia chorych na POChP

Rehabilitacja - najskuteczniejsza metoda leczenia chorych na POChP

Chory na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc napotyka na wiele ograniczeń nie tylko związanych z samą chorobą, lecz także wynikających z jej powikłań. Zaburzenia wentylacyjne, uogólniony stan zapalny w przebiegu POChP, miopatia będąca konsekwencją m.in. przewlekłego stanu zapalnego zaburzają mechanikę oddychania (dynamiczne rozdęcie płuc) (1) wymuszając na organizmie zwiększenie nakładów energetycznych w akcie oddychania. To z kolei zwiększa wysiłek mięśni oddechowych odczuwany jako duszność (2). Zaburzenia w mechanice oddychania najdobitniej uwydatniają się w czasie wysiłku. Z tego powodu duszność wysiłkowa jest bezpośrednim powodem ograniczania, a nawet unikania aktywności fizycznej i preferowania siedzącego trybu życia.

Tlenoterapia domowa - nowe formy leczenia

Tlenoterapia domowa - nowe formy leczenia

Tlen jest jednym z najstarszych leków. Ten, występujący naturalnie w środowisku pierwiastek, pozwalający na powstanie i utrzymywanie się życia na Ziemi, został odkryty dopiero w drugiej połowie XVIII wieku przez dwóch niezależnych badaczy: Carla Wilhelma Scheele’a ze Szwecji i Josepha Priestleya z Anglii. Nazwę oraz właściwe znaczenie jego roli nadał naukowiec francuski, Antoine Lavoisier (1). Około 100 lat po odkryciu, tlen zaczęto stosować w medycynie. Doniesienie o pierwszym użyciu tlenu w przypadku ostrej niewydolności oddechowej pochodzi z 1885 r. W miejscowości York w Pensylwanii dr George Holtzapple wytwarzał tlen podgrzewając chlorek potasu i tlenek manganu. Uzyskiwany w tej reakcji gaz był podawany w okolicę dróg oddechowych chorego na zapalenie płuc.

Współistnienie obturacyjnego bezdechu podczas snu oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Współistnienie obturacyjnego bezdechu podczas snu oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Termin zespół nakładania (overlap syndrome, OS) został pierwotnie zaproponowany przez Flenleya dla określenia przypadków współistnienia obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS) oraz innych przewlekłych chorób układu oddechowego, ale w następnych latach nazwą tą przyjęło się określać przypadki współistnienia OBPS oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (1). Do rozpoznania POChP w takim przypadku stosuje się powszechnie akceptowane kryteria diagnostyczne (2), a zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń snu do rozpoznania OBPS konieczne jest stwierdzenie ≥ 5 bezdechów lub okresów spłyconego oddychania przypadających na jedną godzinę snu (jest to tzw. AHI, apnea-hypopnea index) oraz typowych dolegliwości (nadmierna senność w czasie dnia, uczucie ciągłego zmęczenia, skłonność do zasypiania w czasie dnia wbrew własnej woli) (3).

Glikokortykosteroidy wziewne u dzieci - od czego zależy wybór?

Glikokortykosteroidy wziewne u dzieci - od czego zależy wybór?

comment 1

Miejsce wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) w terapii astmy oskrzelowej u dzieci, jako głównego leku kontrolującego, nie jest obecnie kwestionowane (1). Wynika to z ich wielokierunkowego działania przeciwzapalnego, będącego według współczesnych zaleceń złotym standardem terapii astmy. Wielu lekarzy twierdzi nawet przewrotnie, że gdyby nie możliwe działania niepożądane tej grupy leków, to nie byłoby potrzeby rozważania innych metod leczenia astmy. Szczególnie w pediatrii, wybór leków jest poddawany szczególnej analizie, a głównym kryterium pozostaje indeks skuteczności i bezpieczeństwa. Dodatkowym aspektem jest zapewnienie takiej metody podania leku, która byłaby dostosowana do wieku chorego, a jego dawka w miejscu docelowym zapewniała dostateczne kontrolowanie astmy. W ostatnich latach do terapii trafiły nowe glikokortykosteroidy i nowe metody ich podawania.

POChP jako choroba systemowa

POChP jako choroba systemowa

POChP nadal jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów na świecie. Ma duże znaczenie epidemiologiczne i społeczne. Prowadzi do istotnego obniżenia jakości życia, inwalidztwa oddechowego i przedwczesnego zgonu. Generuje znaczne koszty terapii szpitalnej i ambulatoryjnej. POChP często nie jest wykrywana w okresie wczesnym, zwykle dopiero objawy zaawansowanej choroby zwracają uwagę chorych i są przyczyną wizyty u lekarza. Diagnozę i leczenie utrudnia bardzo indywidualny przebieg choroby.

Astma ciężka - terapia anty-IgE

Astma ciężka - terapia anty-IgE

Astma należy do najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 300 milionów ludzi na świecie choruje na astmę. Obserwuje się też stałą tendencję wzrostową w zakresie zachorowań i prognozuje, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat liczba ta może zwiększyć się nawet do 400 milionów.

Blaski i cienie stosowania glikokortykoterapii

Blaski i cienie stosowania glikokortykoterapii

Zastosowanie glikokortykosteroidów (GKS) do leczenia chorych na astmę miało decydujący wpływ na naturalny przebieg choroby. Wprowadzone w latach 70. glikokortykosteroidy wziewne (wGKS) stały się złotym standardem postępowania u chorych na astmę przewlekłą.

Metody diagnostyczne w monitorowaniu i kontroli astmy

Metody diagnostyczne w monitorowaniu i kontroli astmy

Do bardziej precyzyjnego opisania wykładników czynnościowych astmy, takich jak ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, nadreaktywność oskrzeli czy stan zapalny w drogach oddechowych powszechnie wykorzystuje się badania dodatkowe po walające na obiektywną i mierzalną ocenę tych parametrów.

Grypa i jej powikłania

Grypa i jej powikłania

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną towarzyszącą ludziom od wieków. Wywoływana jest przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Zachorowania na grypę występują w formie cosezonowych epidemii lub, rzadziej, w formie pandemii.

Zakażenia układu oddechowego u chorych z immunosupresją

Zakażenia układu oddechowego u chorych z immunosupresją

Osoby z zaburzeniami odporności są podatne na infekcje wywoływane przez drobnoustroje o małej zjadliwości, które występują powszechnie w środowisku i nie są chorobotwórcze lub charakteryzują się bardzo małą inwazyjnością dla osób z przeciętną odpornością.

Zapalenia płuc w wieku podeszłym

Zapalenia płuc w wieku podeszłym

Obecnie zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwujemy wzrost odsetka osób w wieku podeszłym, dlatego też poznanie odrębności w przebiegu różnych chorób wydaje się tematem bardzo ważnym. Często stajemy przed dylematem postawienia właściwej diagnozy, rozpoczęcia diagnostyki, która może być mocno obciążająca dla pacjenta oraz włączenia trafnego leczenia.

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...