Artykuły

Zastosowanie wziewnych glikokortykosteroidów u chorych na POChP

Zastosowanie wziewnych glikokortykosteroidów u chorych na POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą zapalną, która charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych przebiegającym z utrwaloną obturacją. Zapalenie to wywołane jest nieprawidłową reakcją na wziewne czynniki drażniące takie jak dym tytoniowy, pyły, gazy. Cechuje je napływ neutrofili do światła dróg oddechowych oraz makrofagów i limfocytów T do ściany oskrzeli...

Nowe leki w zapobieganiu zaostrzeniom POChP, korzyści z wczesnego ich stosowania

Nowe leki w zapobieganiu zaostrzeniom POChP, korzyści z wczesnego ich stosowania

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to choroba zapalna o postępującym przebiegu, która jest przyczyną znacznego obniżenia jakości życia, u wielu osób prowadzi do rozwoju niewydolności oddechowej i niewydolności serca, u niektórych do trwałego inwalidztwa i zwiększonej umieralności...

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego w ciężkiej astmie

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego w ciężkiej astmie

Astma ciężka to około 5–8% wszystkich chorych na astmę. Opieka nad tą grupą chorych wymaga znacznie większych nakładów finansowych. Należy także pamiętać, że u chorych na astmę ciężką oprócz patologii związanych z niestabilnym przebiegiem choroby występują też powikłania związane ze stosowaniem dużych dawek glikokortykosteroidów wziewnych...

Leczenie immunomodulujące w zakażeniach układu oddechowego

Leczenie immunomodulujące w zakażeniach układu oddechowego

Według danych WHO zakażenia dolnych dróg oddechowych stanowią czwartą przyczynę zgonów na świecie. Są one najczęstszą przyczyną ambulatoryjnych porad lekarskich. Większość zakażeń układu oddechowego jest spowodowana przez wirusy...

Leczenie zakażeń prątkami gruźliczymi i niegruźliczymi

Leczenie zakażeń prątkami gruźliczymi i niegruźliczymi

Mykobakterie, zwane popularnie prątkami, należą do wolno rosnących bakterii tlenowych, które nie wykazują zdolności do poruszania się ani tworzenia form przetrwalnikowych. Duża zawartość substancji tłuszczowych w ścianie komórkowej tych bakterii sprawia, że nie ulegają one odbarwianiu w środowisku kwasów, alkoholi czy zasad, stąd nazwa kwasooporne...

Zastosowanie soli hipertonicznej w schorzeniach dróg oddechowych

Zastosowanie soli hipertonicznej w schorzeniach dróg oddechowych

Patogeneza wielu schorzeń układu oddechowego obejmuje zmiany ilości i właściwości płynu powierzchniowego dróg oddechowych oraz upośledzenie klirensu śluzowo-rzęskowego. Jednym z leków wpływających na odtworzenie płynu powierzchniowego i poprawę klirensu jest podawana w nebulizacji sól hipertoniczna...

Przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli

Przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli

comment 1

Kaszel jest częstym objawem u dzieci, a przedłużanie się trwania tego symptomu nie jest zjawiskiem rzadkim. Niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości – jak nazwać tę chorobę i jak ją leczyć. U dzieci (

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (OZO) to pojęcie szerokie, obejmujące wiele zaburzeń zarówno strukturalnych, jak i czynnościowych – od łagodnych po zagrażające życiu...

Pierwotna dyskineza rzęsek – rzadka choroba dzieci i dorosłych

Pierwotna dyskineza rzęsek – rzadka choroba dzieci i dorosłych

Pierwotna dyskineza rzęsek (primary ciliary dyskinesia, PCD) jest pierwszą opisaną u ludzi chorobą związaną z nieprawidłowym funkcjonowaniem rzęsek. Pierwsze doniesienia na jej temat pojawiły się w literaturze na początku XX wieku. Związek odwrócenia trzewi i rozstrzeni oskrzeli zasugerował po raz pierwszy Siewart w 1904 r. W 1933 Kartagener opisał grupę 11 pacjentów, powiązując ze sobą zapalenie zatok, rozstrzenie oskrzeli i odwrócenie trzewi...

Zastosowanie przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce chorób płuc

Zastosowanie przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce chorób płuc

Ultrasonografia płuc, chociaż często pomijana w wielu publikacjach dotyczących diagnostyki obrazowej chorób płuc, jest użyteczną i niedrogą metodą diagnostyczną, mającą swoje zastosowanie w rozpoznawaniu chorób płuc. Jej niezaprzeczalnymi zaletami jest brak przeciwwskazań do wielokrotnego wykonywania badania, nieinwazyjność, możliwość wykonania badania przyłóżkowego...

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa – nowa forma leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania u dorosłych

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa – nowa forma leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania u dorosłych

Hipoksemia, obniżenie prężności tlenu we krwi (PaO2), jest efektem upośledzenia wymiany gazowej pomiędzy powietrzem docierającym do przestrzeni pęcherzyków płucnych a krwią przepływającą przez kapilary płucne. Podstawowymi mechanizmami powodującymi hipoksemię są: niedopasowanie wentylacji do perfuzji, przeciek prawo-lewy i upośledzenie dyfuzji...

Otyłość a choroby układu oddechowego

Otyłość a choroby układu oddechowego

Otyłość i nadwaga są ogólnoświatowym problemem epidemiologicznym. Według danych WHO (World Health Organization) 2,8 miliona ludzi każdego roku umiera z powodu następstw nadwagi i otyłości, a liczba osób otyłych w latach 1980–2008 podwoiła się...

Nowe cholinolityki w POChP

Nowe cholinolityki w POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to wieloczynnikowa, ogólnoustrojowa choroba zapalna, dotyczy 8–10% populacji powyżej 45. roku życia, jest zatem chorobą występującą często (1). Szacuje się, że ogólna liczba chorych w Polsce to ok. 2 mln osób. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, POChP charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zwykle postępuje i wiąże się z nasiloną odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe cząstki lub gazy...

Fenotypy astmy ciężkiej. Leczenie biologiczne

Fenotypy astmy ciężkiej. Leczenie biologiczne

Astma jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego. Na świecie według WHO choruje na nią 235 mln osób (1), w Europie Zachodniej i Centralnej 5–10% populacji (2). Na podstawie badania ECAP występowanie astmy w Polsce w zależności od miejsca zamieszkania (miasto vs wieś) oceniono w różnych grupach wiekowych...

OBS – problem interdyscyplinarny

OBS – problem interdyscyplinarny

Na podstawie badań Young z końca XX wieku szacuje się, że na obturacyjny bezdech podczas snu (OBS) choruje 2–5% kobiet i 3–7% mężczyzn w wieku od 30 do 60 lat (1). Ekstrapolacja tych wyników na mieszkańców Polski oznacza, że w kraju może być 450 tys. chorych na OBS

Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc

Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc

W Europie za choroby rzadkie uważa się te, których częstość występowania nie przekracza 5 przypadków na 10 000 ludności. Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc występują wielokrotnie rzadziej, niż podaje ta definicja i stwarzają trudności diagnostyczne oraz lecznicze.

Mukowiscydoza – problemy diagnostyczno-terapeutyczne

Mukowiscydoza – problemy diagnostyczno-terapeutyczne

Mukowiscydoza (cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą genetycznie uwarunkowaną, letalną chorobą wielonarządową, w której zaburzenie dotyczy gruczołów zewnątrzwydzielniczych, głównie w układach oddechowym i pokarmowym...

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...